Om oss

Skaraborgs regementes kamratförening bildades 4 juli 1931 i samband med regementets 300-årsjubileum. Syftet var att öka samhörigheten mellan olika årsklasser och mellan befäl och värnpliktiga, att vårda regementets traditioner, att befordra ett gott kamratskap samt att i händelse av tillgångar understödja behövande medlemmar. Hans Majestät Konung Gustaf V ställde sig som föreningens Höge Beskyddare och regementets hedersöverste, Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Hertig av Västergötland, blev föreningens förste hedersledamot.

Kungl. Västgöta regementes kamratförening bildades i samband med regementets indragning 1927 och hade till syfte att främja sammanhållning och kamratskap utan avseende på tjänstegrad och tjänsteställning, att tillvarataga och vårda regementets traditioner och minnen, att bibehålla knutna kamratband och att högtidlighålla bemärkelsedagar i regementets historia. Regementets dag skulle firas den 6. November. Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Hertig av Västergötland, blev föreningens förste hedersordförande. 1977, 50 år efter Kungl. Västgöta regementes nedläggning lades föreningen ner och inordnades i Skaraborgs regementes kamratförening som då också blev traditionsbevarare för det 1927 indragna Kungl. Västgöta regemente.

Skaraborgs regementes kamratförening är idag gemensam för Skaraborgs Regemente, P 4, och dess föregångare samt för förutvarande Kungl. Västgöta Regemente, I 6, och dess föregångare.

Föreningen skall vara ett samlingsforum för personer med anknytning till ovan förtecknade förband samt förmedla och hålla dessa förbands traditioner levande.


Genom främst utgivning av medlemsblad, arrangerande av kamratmöten och resor kommer föreningen att:
-utgöra ett kontaktnät för medlemmar
-vara ett informationsorgan till medlemmar, särskilt utanför regementet
-stödja kamrater och anhöriga
-vårda minne och traditioner samt notera bemärkelsedagar
-bedriva försvarsinformation i samverkan med hemvärn och övriga frivilligorganisationer och verka för  en stärkt försvarsvilja.

Föreningen är öppen för alla som har ett intresse för Sveriges försvar, Skaraborgs regemente och föreningen och dess syfte.


Skaraborgs Regementes Kamratförenings Styrelse:
(vald på Skaraborgarnas årsmöte 2017-04-22)
Ordförande            Lars Glad
Vice Ordförande    Gunnar Ivarsson
Kassör                   Lars Westerström
Ledamot                Viktor Johnsson
Ledamot                Sven Lindberg
Ledamot                Nils Erik Nilsson
Ledamot                Stig Kylén
Ledamot                Erik Hasselström
Ledamot                Jan-Erik Andersson
Ledamot                Torbjörn Palm
Ledamot                Sture Fredell
Fondförvaltare       Alvar Lundqvist (adjungerad)